Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1. sklop

Občina Pivka

V okviru sklopa 2 bomo na območju občine Pivka hidravlično izboljšali in na novo zgradili 24 kilometrov cevovodov. Območja gradnje vodovoda so naslednja:

  • Selce–vodohran (VH) Pivka,
  • mesto Pivka z okolico,
  • VH Pivka–Zagorje–Šilentabor,
  • VH Pivka–Kal–Neverke–črpališče Valilnica ter
  • Čepno–Buje.

V okviru tega sklopa bo potekala izgradnja novega vodohrana Pivka, s prostornino 1.000 m3 in rekonstrukcija več objektov: vodohrana Kal (kapacitete 400 m3), vodohrana Neverke (kapacitete 255 m3), črpališča Neverke (prečrpališče), črpališča Valilnica (prečrpališče), črpališča Zagorje (prečrpališče), vodohrana Zagorje (kapacitete 200 m3) in novogradnja črpališča Šilentabor.

Izgradnja novega vodohrana Pivka

V Pivki bo potekala izgradnja novega vodohrana s prostornino 1.000 m3. Na dotočno cev v načrtovanem vodohranu Pivka bomo vgradili ventil za regulacijo pretoka, ki bo dotok vode v vodohran omejeval na 40 l/s. Znotraj vodohrana bomo poleg dotočne linije iz smeri regulacijskega objekta Zalog, vgradili še praznotok, iztočno linijo v smeri Zaloga, tlačno linijo na vodohran Kerin in gravitacijski vod v smeri vodohrana Kal. V vodohran bomo vgradili tudi črpališče, ki bo črpalo vodo v vodohran Kerin. Vgrajeni bosta dve črpalki z izmeničnim delovanjem.

Rekonstrukcija vodohranov Kal, Neverke in Zagorje

Obstoječe vodohrane bomo v celoti ohranili. V vodohranih bomo rekonstruirali strojno in elektro opremo, tako da bo omogočeno pravilno upravljanje objektov in s tem izboljšanje oskrbe s pitno vodo. Vsa strojno-tehnološka oprema bo nova, prav tako bomo vgradili vso potrebno krmilno-nadzorno opremo. Namestili bomo nove nizko napetostne električne dovode ter novo komunikacijsko povezavo. V vodohran Zagorje bomo izvedli črpališče za naselje Šilentabor.

Rekonstrukcija črpališč Neverke, Valilnica in Zagorje

Zaradi neugodne trase načrtovanega vodovoda med črpališčema Neverke in Valilnica, bo potrebno v obeh črpališčih rekonstruirati strojne inštalacije in naprave ter vgraditi vso potrebno krmilno-nadzorno opremo. V črpališče Neverke bomo vgradili hidroforno postajo in rekonstruirali obstoječi črpalki. Prav tako bomo rekonstruirali črpalki v črpališču Valilnica. Zaradi načrtovanih odjemov med vodohranom Pivka in črpališčem Zagorje bomo v obstoječem črpališču Zagorje rekonstruirali strojno inštalacijo in naprave. Na dotoku v črpališče Zagorje bomo namestili ventil za regulacijo pretoka za naselje Zagorje in dodatno za vodovodni sistem Knežak. Vgradili bomo nove ustrezne črpalke.

Izgradnja omrežja z objekti bo trajala v obdobju med marcem 2016 in januarjem 2018. Izvajalec gradbenih del je Cestno podjetje Nova Gorica, d. d. s partnerji. Nadzor nad izvedenimi deli pa opravlja podjetje Elita I. B., d. o. o. iz Sežane.
 

www.pivka.si