Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1. sklop

Financiranje

Ocenjena investicijska vrednost projekta znaša 29.932.594,90 € brez DDV, z DDV pa 36.517.765,78 €. Predvidena vrednost upravičenih stroškov znaša 28.530.293,90 €. Investicijski stroški bodo sofinancirani s sledečimi finančnimi viri:

  • iz državnega proračuna Republike Slovenije - 3.851.589,68 €,
  • iz Kohezijskega sklada Evropske unije - 21.825.674,83 € in
  • iz proračuna obeh vključenih občin - 4.255.330,39 €.