Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1. sklop

Aktivnosti

Projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 1. sklop vključuje občini Postojna in Pivka v okviru katerega se bo hidravlično izboljšalo 53.558 metrov obstoječega vodovoda in dogradilo 8.730 metrov novega vodovodnega sistema s pripadajočimi objekti in predstavlja zaključeno celoto.

SKLOP 1: Cevovodi in objekti na območju občine Postojna

V okviru tega sklopa bomo na območju občine Postojna izvedli hidravlično izboljšavo 26 kilometrov cevovodov na naslednjih odsekih: vodarna Malni–vodohran Sovič, Vodohran Sovič–Regulacijski objekt (RO) Zalog, RO Zalog–Hrašče–Korotan, RO Zalog–Selce. V okviru tega sklopa bo potekala izgradnja nove pretočne celice (s prostornino 150 m3), rekonstrukcija vodohrana Sovič (s prostornino 3.360 m3) in izgradnja novega regulacijskega objekta Zalog.

SKLOP 2: Cevovodi in objekti v občini Pivka

V okviru sklopa 2 bomo na območju občine Pivka hidravlično izboljšali in na novo zgradili 24 kilometrov cevovodov. Območja gradnje vodovoda so naslednja: Selce–vodohran (VH) Pivka, mesto Pivka z okolico, VH Pivka–Zagorje–Šilentabor, VH Pivka–Kal–Neverke–črpališče Valilnica. V okviru tega sklopa poteka izgradnja novega vodohrana Pivka, s prostornino 1000 m3 in rekonstrukcija več objektov: vodohrana Kal (kapacitete 400 m3), vodohrana Neverke (kapacitete 255 m3), črpališča Neverke (prečrpališče), črpališča Valilnica (prečrpališče), črpališča Zagorje (prečrpališče), vodohrana Zagorje (kapacitete 200 m3) in novogradnja črpališča Šilentabor.

SKLOP 3: Zajetje in vodarna Malni ter zajetje in vodarna Korotan

V okviru tega sklopa bomo rekonstruirali vodarno Malni - kapacitete 150 l/s in zajetje Malni s črpališči - kapacitete 150 l/s, uredili povezavo do vodarne v dolžini 440 metrov ter povratno povezavo za naselje Planina v dolžini 310 metrov. Na novo se bo vzpostavila vodarna Korotan, in sicer v obstoječem objektu opuščenega črpališča, ki ga je v ta namen potrebno temeljito rekonstruirati. Rekonstruiralo se bo tudi zajetje Korotan in povezovalni cevovod dolžine 40 metrov. V okviru rekonstrukcije vodarne Malni bomo nadgradili sistem telemetrije celotnega vodovodnega omrežja Postojna–Pivka.