Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1. sklop

O projektu

S projektom Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1. sklop se izvaja novogradnja in hidravlična izboljšava oz. rekonstrukcija obstoječih vodovodnih sistemov v občinah Postojna in Pivka. S tem se bo izboljšala enakomernost rabe vodnih količin iz različnih virov oskrbe, zagotovila pa se bo večja varnost oskrbe z vodo tudi v primerih možnega izpada posameznega vodovodnega vira ali dela sistema zaradi okvare.

Namen projekta je odpraviti vrsto let trajajočo problematiko zagotavljanja kakovostne pitne vode. S hidravlično izboljšavo in gradnjo vodovodnega sistema s pripadajočimi objekti bo projekt pomembno prispeval k boljši in bolj zanesljivi javni oskrbi s kakovostno pitno vodo za obstoječe in nove uporabnike. Nov vodovod bo posledično zagotavljal boljše zdravje ljudi, ugodnejše življenjske pogoje, privlačnejše življenjsko okolje ter pomembno vplival na razvojne možnosti, zlasti na področju turizma in rekreacijskih aktivnosti.

Projekt, ki bo zaključen konec leta 2017, zajema izgradnjo 62.288 metrov cevovodov, 6 vodohranov, 4 črpališč/prečrpališč, 2 zajetji vode, 2 vodarni, 1 pretočno celico in 1 regulacijski objekt. Pri izvedbi projekta bomo na sistem oskrbe s pitno vodo priključili dodatnih 54 prebivalcev.

Projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1. sklop: Nadgradnja vodovodnega sistema v občinah Postojna in Pivka vključuje tri sklope in sicer:

  • SKLOP 1: Cevovodi in objekti v občini Postojna,
  • SKLOP 2: Cevovodi in objekti v občini Pivka,
  • SKLOP 3: Zajetje in vodarna Malni ter zajetje in vodarna Korotan.

Izvajalca gradbenih del sta Cestno podjetje Nova Gorica, d. d. s partnerji in Gorenje, d. d. s partnerji. Nadzor na izvedenimi deli pa opravlja podjetje Elita I. B., d. o. o. iz Sežane.