Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 2. sklop

Občina Škofljica

Prebivalci območja občine Škofljica se občasno srečujejo s problematiko hidravlične neustreznosti cevovodov in zato nihanja tlakov. V prihodnje se bo naselje Orle priključilo na Centralni vodovodni sistem Ljubljana, kar bo spremenilo dosedanji vodovodni sistem. Namen izvedbe projekta je zagotovitev ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo, saj bomo na tem območju dogradili vodovodni sistem in obstoječega hidravlično izboljšali.

Z izvedbo projekta bomo zadostili tudi sledečim ciljem:

  • zagotovitev ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo,
  • izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo ter s tem zagotavljanje boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo 5.869 obstoječim priključenim prebivalcem v občini Škofljica,
  • 228 na novo priključenih prebivalcev, oskrbovanih iz Centralnega vodovodnega sistema Ljubljana, z zagotovljenim monitoringom (ob tem je potrebno poudariti, da bo naselje Orle po izvedbi projekta priključeno na omenjeni sistem, danes pa se naselje Orle oskrbuje iz lokalnega vodovodnega sistema).

Projekt zajema dela na primarnem vodovodu Lavrica–Škofljica in navezavo naselja Orle na Centralni vodovodni sistem Ljubljana. V ta namen bomo izvedli novogradnjo 795 metrov cevovodov na območjih Lavrica–vodohran Srednja vas, vodohran Srednja vas–Hrastarija in izgradili vodohran Srednja vas ter rekonstruirali prečrpalnico Lavrica. Ob enem bomo hidravlično izboljšali 3.568 metrov cevovodov na območju med Lavrico in Škofljico.

Izgradnja omrežja z objekti bo predvidoma trajala do konca leta 2016. Izvajalec gradbenih del je gradbeno podjetje Komunalne gradnje d. o. o. Nadzor nad izvedenimi deli pa opravljala podjetje Proplus, d. o. o. 
 

www.skofljica.si