Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 2. sklop

Občina Logatec

Namen projekta je rešitev problemov nihanja tlakov in zagotavljanje požarne vode na območju Martinj hriba, izboljšanje kakovosti vode za prebivalce naselij Zaplana, Petkovec in dela Logatca, povečanje zanesljivosti oskrbe na teh območjih, zagotovitev zadostne količine vode za nadaljnji razvoj primestnih naselij Grčarevec, Laze in Jakovica ter izgradnja oziroma povezava štirih vodovodnih sistemov: Rovte, Logatec, Grčarevec, Laze–Jakovica ter Postojna–Pivka–Planina, ki leži v občini Postojna, za nemoteno vodooskrbo prebivalstva.

S projektom bomo zagotovili ustrezno infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo, izboljšali javno oskrbo s pitno vodo ter s tem zagotovili varnejšo oskrbo za 10.829 obstoječih priključenih prebivalcev v občini Logatec, znotraj sistemov Laze–Jakovica, Logatec, Rovte in Grčarevec.

Na območju občine Logatec bo potekala novogradnja 11.580 metrov cevovodov, vodohrana Sekirica in rekonstrukcija zajetja Zajele. Občina Postojna sodeluje v projektu, kot sofinancerka izgradnje povezovalnega vodovoda Laze–Postojna–Pivka. Na območju občine Postojna bo potekala gradnja cevovoda v dolžini 1.445 metrov. Povezava sistema v občini Logatec s sistemom Postojna–Pivka zagotavlja rezervni vodni vir za oskrbo naselij Laze, Jakovica in Planina. Pretočne količine vode med posameznimi naselji, ki jih bo povezoval in neposredno ali posredno oskrboval na novo izgrajen cevovod Laze–Lipje bo predstavljal zadostno rezervo za vodooskrbo v primeru izpada primarnih virov.

Izgradnja omrežja z objekti bo trajala v obdobju med marcem 2016 in januarjem 2018. Izvajalec gradbenih del je gradbeno podjetje Kolektor Koling, d. o. o. s partnerjema Treven, gradnje in vzdrževanje, d. o. o. ter Cestno podjetje Nova Gorica, d. d.
 

www.logatec.si