Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 2. sklop

Občina Log - Dragomer

Primarni namen izvedbe gradbenih del v okviru projekta na območju občine Log - Dragomer je rešiti problematiko občasnega pomanjkanja vode, predvsem v konicah in urediti tlačne razmere v vodovodnem omrežju. Ob zaključku projekta bomo na tem območju zagotovili ustrezno infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo in izboljšali javno oskrbo s pitno vodo ter s tem zagotovili boljšo in varnejšo oskrbo s pitno vodo prebivalcev v občini Log - Dragomer, znotraj vodovodnega sistema Borovnica–Vrhnika–Log - Dragomer.

Dela bodo potekala na petih predelih vodovodnega sistema:

  • prečrpalnica Lukovica,
  • vodohran Lukovica,
  • dva povezovalna vodovoda in
  • praznotok iz vodohrana Lukovica.

Na območju naselja Lukovica pri Brezovici je bil obstoječi vodovod hidravlično neustrezen, kar je potrdila tudi izdelana hidravlična študija. Ta je pokazala, da bi bilo za izboljšanje tlačnih razmer potrebno zgraditi nov vodohran, katerega bo napajalo črpališče z ustreznim napajalnim vodom. S temi ukrepi bomo formirali ločeno višjo tlačno cono dela vodovodnega sistema in rešili problem občasnega pomanjkanja vode (v konicah) oziroma neustreznost tlačnih razmer v vodovodnem omrežju za nekatere objekte v Lukovici.

Projekt zajema novogradnjo 825 metrov cevovodov in izgradnjo vodohrana Lukovica ter prečrpalnice Lukovica.

Izgradnja omrežja z objekti bo predvidoma trajala do konca leta 2016. Izvajalec gradbenih del je gradbeno podjetje GPZ, d. o. o. Nadzor nad izvedenimi deli pa opravljala podjetje Proplus, d. o. o. 
 

www.log-dragomer.si