Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 2. sklop

Občina Brezovica

Na območju občine Brezovice se nahaja vodovodni sistem Podpeč–Preserje, Notranje in Vnanje Gorice, ki se z vodo oskrbujejo iz vodnega vira Virje. Na osnovi strokovnih analiz smo ugotovili, da je vodni vir Virje nenadomestljiv in se tako odločili, da bomo izgradili vodarno, v kateri bomo vodo iz obstoječega vodnega vira ustrezno pripravljeno dovajali v vodovodni sistem. Namen projekta je izboljšanje kvalitete pitne vode. Z izvedbo projekta bomo zadostili tudi sledečim ciljem:

  • zagotovitev ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo,
  • izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo ter s tem zagotavljanje boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo za 7.154 obstoječih priključenih prebivalcev v občini Brezovica.

Projekt zajema novogradnjo 140 metrov cevovodov, novogradnjo vodarne in vodohrana Virje ter rekonstrukcijo zajetja Virje.

Izgradnja vodarne s cevovodom in vodohramom bo predvidoma zaključena v marcu 2017, nato pa je predvideno še 90 dni poskusnega obratovanja. Izvajalec gradbeno-montažnih del je gradbeno podjetje Kolektor Strix d.o.o. Nadzor nad izvedenimi deli pa opravljala podjetje SGS Slovenija d. o. o.

Vodarna in vodohran Virje

Lokacija vodarne Virje bo neposredno ob cesti Podpeč–Ig. V sklopu izvedbenih del bomo izgradili objekt za pripravo vode, rezervoar očiščene vode in bazen za pralno vodo. Vodarna bo opremljena s potopno črpalko za izcedne vode in cevovodi med vodarno in novim vodohranom Virje, ki bo v neposredni bližini vodarne.

Zajetje Virje

Zajetje Virje bomo rekonstruirali. Rekonstrukcija zajema ustrezno posodobitev zajetja in rekonstrukcijo črpalke ter vodovodnih napeljav. V obstoječo vrtino bomo vgradili nove črpalke z manjšo višino črpanja. 
 

www.brezovica.si