Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 2. sklop

Posodobitev vodovoda v občini Brezovica v polnem teku

BREZOVICA,

V občini Brezovica bo zgrajen nov povezovalni vodovod v dolžini 140 metrov, vodarna in vodohran Virje, prav tako pa bo zaradi novih objektov, potekala rekonstrukcija zajetja Virje. Z izvedenimi aktivnostmi bo 7.154 obstoječih priključenih prebivalcev deležnih boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo. Prav tako bo poskrbljeno za zaščito vodnih virov, zagotovitev ustrezne količine pitne vode, zmanjšanje vodnih izgub in izboljšanje pretočnih ter tlačnih razmer.

Ob koncu septembra lanskega leta so se začela izvajati zemeljska dela na lokaciji bodoče vodarne, nato pa je sledila izgradnja betonske konstrukcije in sočasno, ob gradnji objektov vodarne, so se izvajala še zemeljska in instalacijska dela na povezovalnem vodovodu. V nadaljevanju pa so bo, zaradi navezave na novo vodarno, dogradil še črpalni jašek na obstoječi vrtini. Gradnja objektov še poteka, nato sledijo inštalacijska dela in montaža opreme, kar bo predvideno zaključeno do konca poletja. Potem sledi poskusno obratovanje, tako da na Občini računajo na pridobitev uporabnega dovoljenja proti koncu letošnjega leta. Še nekaj foto utrinkov izgradnje objektov.